Czy istnieje możliwość sprzedaży prądu z fotowoltaiki?

Jeśli chcemy mieć możliwość odsprzedaży prądu z fotowoltaiki, musimy zainwestować w instalację On-grid, czyli instalację podłączoną do sieci. 

Gdy panele fotowoltaiczne wyprodukują więcej energii, niż jesteśmy w stanie zużyć w danym momencie, w określonych przypadkach możemy sprzedać nadwyżki do sieci.  Prosumenci indywidualni (prosument = producent + konsument) nie mają obecnie takiej możliwości.

Prosument indywidualny

Osoby fizyczne nie mogą sprzedawać wyprodukowanej energii. Przekazują prąd do sieci, a kiedy potrzebują – odbierają w postaci upustu na energię pobraną od operatora, korzystając z urządzeń elektrycznych. . Instalacje o mocy do 10 kWp mogą pobrać 80% (współczynnik 0,8) energii wprowadzonej do sieci, zaś przy instalacjach o mocy od 10 do 50 kWp – 70% (współczynnik 0,7).

Na rozliczenie nadwyżki ma się 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci. Jeżeli prosument indywidualny wyprodukuje zbyt dużo energii, to nie uda się jej zbilansować i zostanie ona utracona. W związku z tym, bardzo ważne jest budowanie instalacji fotowoltaicznej dopasowanej do potrzeb danego gospodarstwa. Ustawa zakłada, że prosument nie może czerpać korzyści materialnych pochodzących ze sprzedaży energii do sieci.

Warunkiem korzystania z systemu upustów jest posiadanie jednej faktury za energię i dystrybucję lub zgody sprzedawcy energii elektrycznej na rozliczanie faktur prosumeckich.

UWAGA: Kolejne zmiany w ustawie o OZE mają dotyczyć mechanizmu rozliczania opłaty dystrybucyjnej czy uproszczenia systemu tzw. opustów prosumenckich. Według założeń, producent wysyłający do sieci nadwyżki energii miałby możliwość pobrania z niej takiej samej ilości prądu. Obecnie prosumenci zgodnie z przepisami otrzymują z powrotem od 20 do 30 proc. mniej energii.

Nieprosumenckie gospodarstwo domowe 

W określonych przypadkach istnieje możliwość sprzedaży energii do sieci przez gospodarstwo domowe. Decyzję w zakresie sposobu rozliczenia nadwyżek energii wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji podejmuje klient wraz ze złożeniem wniosku o przyłączenia instalacji do sieci.

Gospodarstwo domowe, będące odbiorcą końcowym może przyłączyć mikroinstalację do sieci elektroenergetycznej na umowach rozdzielonych, tj. umowie sprzedaży i umowie dystrybucyjnej. Inwestor musi podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej, w której sprzedającym jest właściciel mikroinstalacji, a kupującym zakład energetyczny.

W umowie zawarte są postanowienia w zakresie rozliczenia energii wprowadzonej przez mikroinstalację do sieci. Jest również określona stawka – cena określana przez Prezesa URE, po której zakład energetyczny jako sprzedawca zobowiązany, kupuje energię. W umowie znajdziemy też zapisy w zakresie okresu rozliczeniowego i terminu płatności za wystawioną fakturę.

Osoba fizyczna, która nie jest prosumentem, wystawia sprzedawcy rachunek uproszczony na zasadzie określonej w umowie. W przypadku podatnika VAT jest to faktura VAT. Osoba fizyczna uwzględnia przychód ze sprzedaży przy rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym. W tym celu otrzymuje PIT-8C za poprzedni rok kalendarzowy. Od sprzedanej energii elektrycznej musi też zapłacić podatek.

Umowy takie są mniej opłacalne niż umowy prosumenckie, ponieważ rozliczenie w ramach opustu jest dużo korzystniejsze dla gospodarstw domowych. 

Nowelizacja ustawy o OZE – przedsiębiorca = prosument

Do niedawna przedsiębiorstwa nie mogły magazynować energii w sieci elektroenergetycznej. Wyprodukowane nadwyżki energii mogły być tylko do sieci sprzedawane. Cena za którą operator miał obowiązek odkupić nadmiar energii byłaustalana urzędowo i wynosiła około 170zł/mWh.

Zgodnie z nowelizacją ustawu o OZE (29 sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw) przedsiębiorcom przyznany został status prosumenta, co w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne umożliwia im obniżenie kosztów energii. Przyczynią się do tego również instrumenty finansowe, wspierające zakup mikroinstalacji.

Niektóre przepisy nowelizacji weszły w życie  1 stycznia 2020 r. (zmiany w definicjach m.in. biogazu, czy też zapisy w maksymalnym dopuszczalnym wieku instalacji, które po raz pierwszy wytworzą energię). 29 lutego 2020 r. zacznie obowiązywać podstawa prawna do wydania przez Ministra Energii rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań technicznych mikroinstalacji, wydawania warunków i przyłączenia, zgłoszeń o przyłączeniu.

W nowelizacji ustawy o OZE m. in.. brak zastrzeżenia, obecnego w dotychczasowej definicji prosumenta, zgodnie z którym działalności prosumenckiej nie mogły prowadzić podmioty chcące produkować energię na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co zawiera pakiet prosumenccki zawiera

 • Wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument może wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kWp).
 • Objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Przedsiębiorstwa mają możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki mogą „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.
 • Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców.
 • Zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami.
 • Rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW.
 • Wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Jaka jest cena prądu odsprzedawanego do sieci?

Prąd sprzedawany jest po cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału. Oznacza to, że firma sprzedaje prąd w podobny sposób, jak każda inna elektrownia. Jednak elektrownie zarabiają, bo sprzedają znacznie więcej prądu, niż pobierają. Firmom sprzedaż nadwyżek produkowanej energii elektrycznej się nie opłaca, bo stosunek ceny kupna do sprzedaży jest niekorzystny. Dlaczego? Kiedy zakład sprzedaje prąd, sprzedaje tylko energię czynną. Gdy zakład kupuje energię, w cenę prądu wlicza się:

 • Energię czynną (~40%)
 • Przesył energii
 • Jakość przesyłu
 • Akcyzę
 • VAT
 • Opłaty stałe

Autor