fbpx

Zacznij oszczędzać z Syntezą OZE

Rozliczanie energii w 2023 roku -zasady dla prosumenta

Prosument to właściciel instalacji fotowoltaicznej, który jest równocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej. Można też powiedzieć, że prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, lub związane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Rozliczanie energii z fotowoltaiki

Prosument podpisuje z wybranym zakładem energetycznym umowę kompleksową czyli umowę świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej zapisaną w ramach jednego dokumentu. Dla właściciela oznacza to, że nadwyżki energii wyprodukowane przez instalację fotowoltaiczną może on oddać do sieci, a kiedy zajdzie taka potrzeba – może część tej oddanej energii odzyskać w postaci tzw. opustów. Instalacje o mocy do 10 kWp mogą pobrać 80% (współczynnik 0,8) energii wprowadzonej do sieci, zaś przy instalacjach o mocy od 10 do 50 kWp – 70% (współczynnik 0,7). Innymi słowy: można odebrać 70-80% wprowadzonej przez nas do sieci energii. 

Zmiana zasad rozliczania energii z fotowoltaiki przez prosumentów: projekt ustawy

Zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o odnawialnych źródłach energii rząd miał przyjąć w pierwszych miesiącach 2020 r. rozporządzenia doprecyzowujące zasady rozliczeń energii produkowanej przez prosumentów (oraz spółdzielnie energetyczne). Terminu jednak nie dotrzymano. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się jedynie nowy projekt rozporządzenia.  Dokument został opracowany przez Ministra Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Dotyczy:

dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej i ma stanowić realizację art. 4 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie szczegółowego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych pomiarowych, w tym z uwzględnieniem rodzaju taryfy, a także sposobu udostępnienia danych pomiarowych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami. 

Celem rozporządzenia jest m.in:

  • doprecyzowanie, że liczniki zdalnego odczytu rejestrują i zliczają odrębnie ilość energii elektrycznej, która w ciągu danej godziny fizycznie została wprowadzona i pobrana z sieci przez prosumenta
  • określenie dokładnego sposobu bilansowania danych pomiarowych ilości energii wprowadzonej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej – sumaryczne bilansowanie danych pomiarowych ilości energii elektrycznej  jest realizowane wektorową metodą bilansowania międzyfazowego, zgodnie ze wzorem:

Eb(t) = Ew(t)  + Ep(t)

Eb(t) – oznacza ilość energii elektrycznej sumarycznie zbilansowanej w danej godzinie t zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy, podlegającą rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, o której informację przekazuje operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego sprzedawcy zobowiązanemu lub sprzedawcy wybranemu, o których mowa w art. 40 ust. 1a ustawy

t – oznacza daną godzinę, dla której dokonuje się bilansowania ilości energii elektrycznej

Ew(t) – oznacza zsumowaną ze wszystkich faz ilość energii elektrycznej

Ep(t) – oznacza zsumowaną ze wszystkich faz, ilość energii elektrycznej

  • doprecyzowanie technicznej kwestii bilansowania, gdy instalacja OZE jest jednofazowa, natomiast instalacja elektryczna jest trójfazowa – w takim wypadku energia elektryczna wprowadzona przez instalację OZE na jednej fazie ma być zaliczana na poczet sumy energii wprowadzonej na wszystkich fazach i rozliczana zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu. Instalacja jednofazowa odnawialnego źródła energii ma być więc traktowana w sposób identyczny jak trójfazowa instalacja OZE.
  • wyposażenie prosumenta w narzędzia do kontrolowania swojego zużycia energii elektrycznej, jak również  poprawności bilansowania danych pomiarowych i dokonywania rozliczeń przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i sprzedawcę energii: sprzedawca zobowiązany lub sprzedawca wybrany ma obowiązek udostępnić prosumentowi dane pomiarowe, w szczególności dane obrazujące ilość energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej fizycznie z sieci dystrybucyjnej w danym okresie rozliczeniowym, jak również dostępny ma być wynik zbilansowania tych danych dla tego okresu, na podstawie którego dokonano rozliczenia.
  • wprowadzenie zapisu, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia energii do sieci (do tej pory prosument musiał dokonać rozliczeń w ciągu 365 dni od daty wprowadzonej do sieci energii, w przeciwnym razie ulegała ona utraceniu) – daje to prosumentowi dodatkowe 12 miesięcy na rozliczenie energii wprowadzonej do sieci

Podsumowanie

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Taka długość vacatio legis (okresu między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie) motywowana jest koniecznością dostosowania systemów teleinformatycznych operatorów sieci i sprzedawców energii do nowych regulacji prawnych.

Wraz z rozwojem OZE pojawiły się też nowe określenia opisujące użytkowników korzystających dodatkowo z pomp ciepła czy magazynów energii. Mamy tu na myśli prosumenta wirtualnego i zbiorowego oraz fleksumenta.

Polecamy również nasz artykuł o tym, jak wygląda faktura prosumencka oraz jakie są zasady systemu prosumenckiego w Polsce.

Sprawdź również ofertę na pompy ciepła i magazyny energii.

Wyszukiwarka
Archiwa

Zobacz również

INNE WPISY
Aby nowoczesne urządzenie grzewcze (a takim jest właśnie pompa ciepła) mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał, należy zadbać o jego prawidłowe umiejscowienie. Nic więc...
Zakupiłeś funkcjonalne i nowoczesne urządzenie grzewcze w postaci pompy ciepła? To świetny wybór, który rekomendujemy jako optymalny pod wieloma względami. To jednak dopiero początek...
Fotowoltaika to dzisiaj jedno z najbardziej rozwojowych źródeł energii odnawialnej. Poprzez wykorzystanie energii słonecznej, panele fotowoltaiczne zamieniają ją w energię elektryczną. Inwestycja w instalację...
Minister ds. klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła podczas spotkania z mieszkańcami, parlamentarzystami i samorządowcami z ziemi radomskiej, że w kwietniu 2023 roku zostanie...
W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o alternatywnych źródłach energii. Są one popularne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię oraz konieczność ochrony...
Ostatnie lata obfitowały w przełomowe momenty. Nie brakowało okazji, by przekonać się na własnej skórze, że nawet odległe wydarzenia mają wyraźny wpływ na nasze...
Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.