fbpx

Zacznij oszczędzać z Syntezą OZE

Rozliczanie ulgi termomodernizacyjnej w PIT – zasady, gdzie wpisać na formularzu PIT, co dołączyć, kto może skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna, czyli ulga podatkowa na termomodernizację to korzystne dla podatników rozwiązanie polegające na możliwości dokonywania odliczeń, od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku. W roku 2021 ulga podatkowa na termomodernizację będzie przyznawana zgodnie z obowiązującymi przepisami i na tych samych zasadach, co w roku minionym. 

Ulga termomodernizacyjna – podstawy prawne

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku, za sprawą nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246). Dotyczy ona wszystkich wydatków poniesionych na termomodernizację domu, w tym montaż instalacji PV.

Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 roku poz. 2489.  Ulga termomodernizacyjna uwzględniona w picie rocznym daje około 5000zł oszczędności.

Ulga termomodernizacyjna – jak ją obliczyć

Nie istnieją osobne programy kalkulacyjne do obliczania samej ulgi termomodernizacyjnej, ale jeśli nie wiemy, jak ją obliczyć, można skorzystać z gotowych programów do wypełniania PIT. Ulga pomniejsza bowiem najpierw podstawę opodatkowania (dochód), a dopiero potem kwotę podatku, który oblicza się jako procent od podstawy. To,ile procent trzeba będzie odliczyć, uzależnione jest od stawki podatku. Poglądowe wyliczenia bez problemu znajdziemy w sieci. Na przykład: podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych według stawki z I progu podatkowego, może oszczędzić na podatku nawet 9010 zł, jeśli rozliczy maksymalną kwotę wydatków (17% x 53000 zł). Z kolei przy wydatkach rzędu 20 000 zł kwota podatku zmniejszy się o 3400 zł (17% x 20 000 zł). Przykłady wyliczenia ulgi termomodernizacyjnej są przedstawione na podstawie obecnych norm podatkowych na dzień 15 lutego 2021 roku.

Jak udokumentować wydatki na fotowoltaikę, żeby można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Dokumentami właściwymi potwierdzającymi zakup przedmiotów i usług uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej są faktura VAT, paragon fiskalny oraz umowa cywilno-prawna. Podatnik-inwestor musi dysponować wszystkimi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, wystawionymi przez podatnika-sprzedawcę, płatnika podatku VAT.

Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT. W przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę ma prawo skorzystać podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane, czyli budynku wolno stojącego albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącego konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

Co podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej zawarty jest w  rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). Obejmuje on:

  • materiały i urządzenia – w przypadku inwestycji w fotowoltaikę będzie to na pewno ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
  • usługi – w przypadku inwestycji w fotowoltaikę będzie to na pewno wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

Pozostałe materiały, urządzenia i usługi zawarte w katalogu należy zweryfikować w relacji do konkretnej inwestycji.

Co nie podlega odliczeniu – kiedy ulga termomodernizacyjna nie przysługuje

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje, gdy:

  • wydatki na termomodernizację zostaną pokryte za pomocą bezzwrotnego dofinansowania (np. z programu „Mój Prąd” albo „Czyste Powietrze”) – w deklaracji PIT możesz odliczyć wyłącznie wydatki poniesione z własnej kieszeni; UWAGA: możesz skorzystać i z bezzwrotnego dofinansowania, i z ulgi termomodernizacyjnej, ale odliczyć możesz tylko wydatki własne
  • wydatki rozliczone w inny sposób np. wliczone bezpośrednio w koszty
  • prace termomodernizacyjne zostały wykonane w budynku zawierającym więcej niż 2 wyodrębnione lokale mieszkalne – taki budynek nie spełnia warunków domu jednorodzinnego; UWAGA: do ulgi upoważnione są nie tylko budynki jednorodzinne wolnostojące, a także budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej (o ile stanowią całość pod względem konstrukcyjnym).
  • wydatki na termomodernizację  dotyczą budynku wykorzystywanego w całości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • poniesiesz wydatki na termomodernizację budynku, której nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem(czyli nie masz do niego tytułu prawnego)
  • termomodernizacja dotyczy domu, którego budowa jeszcze się nie zakończyła (budowa domu musi być zakończona, a termomodernizacja wykonana później)

Limit ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna jest limitowana, co oznacza, że limit ulgi termomodernizacyjnej nie jest związany z jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby dokonywanych przez niego inwestycji termomodernizacyjnych.

Limit ów wynosi 53 000 PLN. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, będących współwłaścicielami domu jednorodzinnego, limit w kwocie 53 000 zł dotyczy każdego z nich odrębnie, czyli że każdy z małżonków może odliczyć z tytułu ulgi termomodernizacyjnej kwotę 53 000 PLN. 

UWAGA: odliczeniu nie podlegają te materiały, urządzenia i usługi, które zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także te zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Jak wypełnić PIT?

Odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. 

Żeby skorzystać z ulgi na termomodernizację, podatnik powinien wypełnić PIT/0, który nie jest samodzielną deklaracją podatkową, a załącznikiem do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. W druku PIT/0 znajdziemy wiersz Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Małżonkowie rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37 łącznie wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/0. Gdy rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie dla siebie. 

Jeżeli deklarujemy dochód niższy niż wydatki poniesione na termomodernizację, czyli że odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, wówczas inwestycja podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jeżeli nie uda nam się zrealizować  przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie (tj. w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek) musimy doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Jak uzupełnić formularz PIT-0

Jak wspomniano wyżej, skorzystanie z ulgi na termomodernizację wymaga wypełnienia PIT/0, który nie jest samodzielną deklaracją podatkową, a załącznikiem do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. W druku PIT/0, w sekcji B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) – INNE NIŻ WYMAGANE W ZAŁĄCZNIKU PIT/BR LUB BEZPOŚREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH znajdziemy wiersz nr 6 – Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W wierszu tym można wpisać odliczenie od dochodu do kwoty 53 tys. zł. Obejmować może ono maksymalnie okres 3 lat począwszy od końca roku, w którym inwestycja zaczęła być realizowana. Oszacowaną na podstawie faktur wartość zakupu ująć należy w załączniku PIT/0 w części B. w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek).

Czy możliwa jest korekta zeznania podatkowego?

Jeżeli właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej złożył już zeznanie podatkowe, a nie uwzględnił faktu, że wydatki na termomodernizację pokrył za pomocą bezzwrotnego dofinansowania, to może złożyć korektę tego zeznania. 

Kwota odliczenia powinna znaleźć pokrycie w rocznym dochodzie podatnika. Jeśli dochód jest niższy niż poniesione wydatki, ulgę można odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6 lat od roku w którym poniesiono pierwszy wydatek. Nie można więc zbiorczo odliczyć od dochodu w jeden rok wszystkich wydatków, ale można korygować deklaracje za lata wcześniejsze.

Podsumowanie

W roku 2021 ulga podatkowa na termomodernizację jest przyznawana zgodnie z obowiązującymi przepisami i na tych samych zasadach, co w roku poprzednim. Żeby skorzystać z ulgi na termomodernizację, podatnik powinien wypełnić PIT/0, który nie jest samodzielną deklaracją podatkową, a załącznikiem do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). 

Wyszukiwarka
Archiwa

Zobacz również

INNE WPISY
ra energii odnawialnej nadchodzi z pełną mocą, a fotowoltaika jest jednym z najważniejszych jej filarów. To źródło czystej i niezwykle ekologicznej energii, które ma...
12 września mieliśmy przyjemność poprowadzić szkolenie dla Straży Pożarnej w Lubartowie o tematyce fotowoltaiki i banków energii. Podczas spotkania omówiliśmy podstawy funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych,...
W dzisiejszych czasach, w obliczu narastających wyzwań związanych z zapewnieniem dostępu do zrównoważonej i niezawodnej energii elektrycznej, magazyny energii nabierają ogromnego znaczenia. To innowacyjne...
Panele fotowoltaiczne, dzięki swojej zdolności do przekształcania energii słonecznej na elektryczność, stały się nieodłącznym elementem globalnej transformacji energetycznej. Jednakże istnieje powszechne przekonanie, że jedynym...
Pompa ciepła to innowacyjne urządzenie, które rewolucjonizuje branżę ogrzewania i chłodzenia. Dzięki swojej zdolności do przekształcania energii termicznej z jednego źródła na drugie, pompy...
Aby nowoczesne urządzenie grzewcze (a takim jest właśnie pompa ciepła) mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał, należy zadbać o jego prawidłowe umiejscowienie. Nic więc...
Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.