Mój prąd 3.0 – dopłaty do fotowoltaiki 2021

W dniu 1.07.2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd 3.0”. Program realizowany będzie w latach 2021-2023, co oznacza, że umowy z wnioskodawcami będą podpisywane do 31.12.2023. W przypadku wyczerpania budżetu programu przed terminem zakończenia naboru wniosków, na stronie www.mojprad.gov.pl zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków i o sposobie dalszego procedowania w przypadku składania korekty wniosku.

Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Klimatu i Środowiska, „Mój Prąd” 3.0 nie gwarantuje dopłat do jakichkolwiek innych elementów domowej infrastruktury energetycznej poza instalacjami fotowoltaicznymi. Rozszerzenie o wspomniane elementy jest planowane w kolejnym naborze wniosków w roku 2022.

Przewidziane jest dofinansowanie dodatkowych komponentów z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach prawnych, w ramach których właściciel przydomowej elektrowni fotowoltaicznej ma być zobowiązany do sprzedawana nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii firmom energetycznym, a następnie będzie ją mógł, w razie potrzeby, kupić, zamiast bezpłatnie odebrać w formie opustów. Będzie to oznaczało odejście od systemu opustów, prosument będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Do kogo skierowany jest program „Mój Prąd” 3.0 

Program „Mój Prąd” 3.0 skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, mających zawartą umowę kompleksową czyli umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD, zakład energetyczny), która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji. 

O dotację może ubiegać się inwestor, którego instalacja spełnia następujące warunki:

  • fotowoltaika ma moc od 2 do 10 kWp i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe, przy czym nie ma znaczenia, gdzie jest zamontowana (budynek mieszkalny, gospodarczy, na gruncie itd.)
  • instalacja jest ukończona (projekt został zakończony przed dniem złożenia wniosku) i podłączona do sieci elektroenergetycznej (inwestor ma zawartą umowę kompleksową czyli umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej i posiada licznik dwukierunkowy)
  • wydatki na instalację zostały poniesione od 1 lutego 2020 r. i instalacja paneli fotowoltaicznych nie została zakończona przed tą datą
  • inwestycja nie stanowi rozbudowy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej

UWAGA: Dowodem na to, że instalacja fotowoltaiczna jest już całkowicie zbudowana (projekt został zakończony przed dniem złożenia wniosku) są:

  • faktury (lub równorzędne dokumenty) za wszystkie elementy instalacji przedstawione do wniosku o dofinansowanie – dowód na to, że dokonano ostatecznej zapłaty
  • trwałe podłączenie i uruchomienie wszystkich urządzenia – urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem

Mój prąd 3. 0 – wysokość i forma dofinansowania

Budżet na realizację celu programu „Mój Prąd 3.0” w 2021 roku wynosi do 534 milionów złotych, przy czym należy zaznaczyć, że cała kwota zostanie przeznaczona na bezzwrotne formy dofinansowania dla inwestorów spełniających w/w warunki. Dofinansowanie ma formę dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji – nie więcej niż 3000 PLN na jedną instalację PV.

Czy można starać się równocześnie o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej z programu „Mój Prąd” 3.0 oraz z programu „Czyste Powietrze”

W przypadku finansowania instalacji fotowoltaicznej (lub jej części) z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu „Mój Prąd”. Inwestor musi się zdecydować, z której formy dofinansowania chce skorzystać. Oznacza to, że jeżeli zamierza ubiegać się np. o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd 3.0”, musi zostać automatycznie wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”. 

Zasady składania wniosków w programie „Mój Prąd” 3.0

Wnioski w programie „Mój Prąd” 2021 składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy, zalogowaniu na dedykowanej stronie pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl i wybraniu odpowiedniego programu.

Wniosek elektroniczny wypełniony musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny), który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu. Możliwe jest także złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy.

Wnioskodawca ma możliwość sprawdzenia aktualnego statusu prawidłowo przesłanego do NFOŚiGW wniosku poprzez dedykowaną wyszukiwarkę dostępną na stronie internetowej www.mojprad.gov.pl

Podsumowanie

Tegoroczna edycja programu „Mój Prąd” mimo obniżenia dofinansowania z 5 000 PLN do 3 000 PLN nieznacznie tylko zmniejszy opłacalności inwestycji w fotowoltaikę, co oznacza, że okres zwrotu inwestycji wydłuży się zaledwie o kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę tegoroczne oraz czekające nas w kolejnych latach podwyżki cen energii elektrycznej, warto złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” 3.0

Więcej o dofinansowaniach fotowoltaiki możesz przeczytać w naszym poprzednim artykule: Dofinansowania do fotowoltaiki

Autor