Dofinansowanie do fotowoltaiki

Coraz większe zainteresowanie inwestorów indywidualnych panelami fotowoltaicznymi zmotywowało Ministerstwo Energii, które we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce o nazwie „Mój Prąd”. Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania  środków w wysokości 1 mld zł.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Jak wysokie są dotacje w ramach programu priorytetowego  “Mój prąd”?

Jak szacują specjaliści obu ministerstw, dobrze poprowadzony program ma szansę zwiększyć liczbę instalacji słonecznych na dachach polskich domów o blisko 200 tysięcy. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 PLN. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej i jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji, czyli 5000 zł “na rękę”. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o mocy od 2-10 kWp.

Do kogo kierowany jest program priotytetowy “Mój prąd”?

Program kierowany do osób fizycznych, chcących zamontować panele fotowoltaiczne na użytek własnego gospodarstwa domowego. Został ogłoszony 23 lipca 2019 r. Pierwsze wnioski o dofinansowanie składać można było od 30 sierpnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. Kolejny nabór trwa od 13 stycznia 2020 r. i ma potrwać aż do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków (1 mld PLN). 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu “Mój prąd”?

Wniosek o dofinansowanie z programu “Mój prąd” składa się  w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez stronę gov.pl z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1,
02-673 Warszawa

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego przyjęcia. W przypadku wniosków tradycyjnych jest to data złożenia i rejestracji (wpływu) wniosku w siedzibie NFOŚiGW. W przypadku wniosków w formie elektronicznej decyduje data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą NFOŚiGW.

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacja o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? 

Do wniosku o dopłatę z programu “Mój prąd” należy dołączyć następujące dokumenty: 

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzoną adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej zapłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano,
 • jeśli zakup instalacji był kredytowany – potwierdzenie z banku lub oświadczenie wykonawcy, że faktura została opłacona w całości lub kopie faktury z adnotacją “zapłacono przelewem”,
 • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Można złożyć więcej niż jeden wniosek. Jeśli ktoś ma kilka domów, to na każdym z nich może postawić oddzielną instalację. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE). 

UWAGA: Program dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie obejmuje dotyczy rozbudowy już istniejącej instalacji.

Na jakich zasadach odbywa się kwalifikowanie wniosków o dotację na panele fotowoltaiczne? 

W 2020 roku nadal będzie przeprowadzany nabór konkursowy. Oznacza to, że wnioski o dotacje z programu „Mój Prąd” są oceniane według zasad punktacji opartych o wartość poniesionych nakładów. Listy zatwierdzonych do dofinansowania wniosków NFOŚiGW przekazuje Ministerstwu Aktywów Państwowych, które na swojej stronie publikuje listy beneficjentów.

W praktyce oznacza to, że wszyscy, którzy spełniają wymogi, dostają dotacje. Punktacja wniosków może mieć znaczenie kluczowe dopiero pod koniec ich naboru, kiedy pieniędzy będzie już mniej niż chętnych. 

A jeśli nie “Mój prąd” to co?

Warto też zwrócić uwagę na program Prosument. Jak można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma on na celu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

W ramach programu można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Budżet programu wynosi 800 mln złotych na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 roku. Nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, związków, stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem prowadzony jest przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW, w trybie ciągłym.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Autor