Dofinansowanie do fotowoltaiki

Coraz większe zainteresowanie inwestorów indywidualnych panelami fotowoltaicznymi zmotywowało Ministerstwo Energii, które we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce o nazwie „Mój Prąd”. Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania  środków w wysokości 1 mld zł.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Jak wysokie są dotacje w ramach programu priorytetowego  “Mój prąd”?

Jak szacują specjaliści obu ministerstw, dobrze poprowadzony program ma szansę zwiększyć liczbę instalacji słonecznych na dachach polskich domów o blisko 200 tysięcy. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 PLN. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej i jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji, czyli 5000 zł “na rękę”. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o mocy od 2-10 kWp.

Do kogo kierowany jest program priotytetowy “Mój prąd”?

Program kierowany do osób fizycznych, chcących zamontować panele fotowoltaiczne na użytek własnego gospodarstwa domowego. Został ogłoszony 23 lipca 2019 r. Pierwsze wnioski o dofinansowanie składać można było od 30 sierpnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. Kolejny nabór trwa od 13 stycznia 2020 r. i ma potrwać aż do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków (1 mld PLN). 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu “Mój prąd”?

Wniosek o dofinansowanie z programu “Mój prąd” składa się  w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez stronę gov.pl z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1,
02-673 Warszawa

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego przyjęcia. W przypadku wniosków tradycyjnych jest to data złożenia i rejestracji (wpływu) wniosku w siedzibie NFOŚiGW. W przypadku wniosków w formie elektronicznej decyduje data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą NFOŚiGW.

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacja o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie fotowoltaiki? 

Do wniosku o dopłatę z programu “Mój prąd” należy dołączyć następujące dokumenty: 

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzoną adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej zapłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano,
 • jeśli zakup instalacji był kredytowany – potwierdzenie z banku lub oświadczenie wykonawcy, że faktura została opłacona w całości lub kopie faktury z adnotacją “zapłacono przelewem”,
 • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Można złożyć więcej niż jeden wniosek. Jeśli ktoś ma kilka domów, to na każdym z nich może postawić oddzielną instalację. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE). 

UWAGA: Program dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie obejmuje dotyczy rozbudowy już istniejącej instalacji.

Program Mój prąd 2021 – czego możemy się spodziewać?

Program „Mój prąd” 2021, często określany jako “Mój prąd 3.0” (sprawdź informacje o najnowszym programie Mój Prąd 4.0!) cieszy się nie mniejszym zainteresowaniem, niż poprzednie edycje. Jak wynika z planu budżetowego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wydać na program “Mój prąd” w roku 2021 przynajmniej 500 mln złotych (ok. 10% całkowitego budżetu). Środki te najpierw zostaną przeznaczone na realizowanie wypłat dla osób, które złożyły wnioski o dotację w II naborze, trwającym od 13.01.2020 do 06.12.2020 roku. Na razie brakuje informacji na temat tego, ile wyniesie całkowity budżet na  „Mój prąd 3.0”.

Kiedy można spodziewać się naboru wniosków do edycji programu “Mój prąd” w 2021 roku

NFOŚiGW informuje, że wciąż trwa rozpatrywanie wniosków złożonych w II turze programu, do 6 grudnia 2020 roku. Potrwa to najprawdopodobniej do końca I półrocza 2021 roku. Otwarcie trzeciego naboru będzie możliwe dopiero po zakończeniu i podsumowaniu poprzedniej edycji. Oznaczałoby to, że z zgodnie z informacjami na stronie www NFOŚiGW, nabór wniosków do programu „Mój Prąd 3.0” zaczynie się już 1 lipca 2021 r. i potrwa do 20 grudnia 2021 r. Informacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona i może się okazać, że ponownie ulegnie zmianie. NFOŚiGW będzie ją na bieżąco aktualizował na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2021.html.

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, czas na składanie wniosków o dofinansowania do fotowoltaiki może zostać skrócony w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków lub wydłużony, jeśli środki nie zostaną rozdysponowane w wyznaczonym terminie.

Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Mój prąd 3.0”?

Najważniejsze założenia programu mają pozostać niezmienione. Dopłaty do fotowoltaiki dotyczyć więc będą osób fizycznych, które wytwarzać będę energię elektryczną na własne potrzeby, a moc instalacji fotowoltaicznej musi oscylować w przedziale od 2 kWp do 10 kWp. Dotacje w ramach programu otrzymać można za poniesione koszty kwalifikowane (montaż instalacji fotowoltaicznej i zakup jej elementów). 

Pojawiła się też informacja, że w ramach „Mój prąd 3.0” kwalifikowane będą koszty poniesione między II a III edycją, co oznaczałoby, że inwestorzy, którzy zakupili inwestycję przed nowym naborem, ale po 31.01.2020 roku, będą mieli szansę skorzystać ze środków.

Zmiany w programie „Mój prąd” edycja 2021

W  ramach programu „Mój prąd” 2021 NFOŚiGW chce położyć większy nacisk na autokonsumpcję energii wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne. W tę stronę idą zapowiadane już na przyszły rok zmiany w przepisach, zgodnie z którymi właściciel instalacji fotowoltaicznej, mający podpisaną umowę kompleksową, a więc mający status prosumenta, ma być zobowiązany do sprzedawana nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii firmom energetycznym, a następnie będzie ją mógł, w razie potrzeby, kupić, zamiast jak do tej pory – bezpłatnie odebrać w formie opustów. 

Prosumenci będą nakłaniani do zwiększenia autokonsumpcji, czyli wykorzystywania na bieżąco energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne, poprzez rozszerzenie programu o takie, kompatybilne z fotowoltaiką elementy, jak:

 • przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych
 • magazyny energii
 • systemy zarządzania zużyciem energii elektrycznej w domu
 • rozwiązania z zakresu magazynowania ciepła lub chłodu

Czego jeszcze nie wiemy i kiedy można spodziewać się pozostałych informacji na temat dofinansowania?

Mimo skąpo dawkowanych przez NFOŚiGW informacji, wciąż nie mamy tych, które są dla inwestorów najważniejsze. Nie wiemy jaka będzie forma wsparcia i ile ona wyniesie ani jaki będzie ostatecznie budżet programu „Mój prąd” 2021. Do tej pory dofinansowanie “Mój prąd” mogło pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5.000 zł. W budżecie III naboru do programu, rząd ma wykorzystać m.in. środki z funduszy europejskich – React UE. Wiadomo jedynie, że wysokość wsparcia będzie bezpośrednio powiązana z zakresem inwestycji.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki?

Najprawdopodobniej wnioski w programie „Mój prąd 3.0” będzie można składać w ten sam sposób jak podczas edycji poprzednich, czyli w formie papierowej oraz on-line. Do czasu otworzenia naboru do programu „Mój prąd” 2021 opcja złożenia wniosku on-line pozostaje wyłączona. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki przez internet konieczne jest posiadanie tzw. profilu zaufanego lub e-dowodu z aktywną warstwą elektroniczną oraz mieć pod ręką skany niezbędnej dokumentacji. Do tej pory wymagane były:

 • faktury za dostawę i montaż instalacji
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenia o dokonaniu zapłaty
 • zaświadczenia OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) o montażu licznika, razem z numerem Punktu Poboru Mocy
 • w przypadku instalacji wykonanej własnymi siłami – oświadczenie o samodzielnym montażu

Mój prąd 3.0 – co już wiemy na pewno?

Pewne jest, że program “Mój prąd” w 2021 roku znów pojawi się na liście dofinansowań, ale na szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia, tego i ile ona wyniosą oraz tego, jaki będzie ostatecznie budżet programu „Mój prąd” 2021 wciąż jeszcze czekamy. 

Aktualizacja – nabór i nowe wytyczne Mój Prąd 3.0

Znamy już szczegółu programu dofinansowania fotowoltaiki na lata 2021-2023, „Mój Prąd”, z którymi można się zapoznać w naszym nowym artykule: Mój Prąd 3.0 – dopłaty do fotowoltaiki 2021.

Najnowsza aktualizacja – program Mój Prąd 4.0

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami programu dofinansowania fotowoltaiki Mój Prąd 4.0.


Mój prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Na jakich zasadach odbywa się kwalifikowanie wniosków o dotację na panele fotowoltaiczne? 

W 2020 roku nadal będzie przeprowadzany nabór konkursowy. Oznacza to, że wnioski o dotacje z programu „Mój Prąd” są oceniane według zasad punktacji opartych o wartość poniesionych nakładów. Listy zatwierdzonych do dofinansowania wniosków NFOŚiGW przekazuje Ministerstwu Aktywów Państwowych, które na swojej stronie publikuje listy beneficjentów.

W praktyce oznacza to, że wszyscy, którzy spełniają wymogi, dostają dotacje. Punktacja wniosków może mieć znaczenie kluczowe dopiero pod koniec ich naboru, kiedy pieniędzy będzie już mniej niż chętnych. 

A jeśli nie “Mój prąd” to co?

Warto też zwrócić uwagę na program Prosument. Jak można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma on na celu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

W ramach programu można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Budżet programu wynosi 800 mln złotych na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 roku. Nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, związków, stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem prowadzony jest przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW, w trybie ciągłym.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Czytaj dalej:

Program Czyste Powietrze Plus – dla kogo?

Ile kosztuje fotowoltaika?

Wady i zalety energii słonecznej

Autor